REGJISTRIMI I GARANCISË SHTESË - KONDICIONERË BEKO

Ju përgëzojmë për zgjedhjen e kondicionerëve BEKO BEHPH 120 /BEHPH 121 INV dhe/ose BEKO BEHPH 180 /BEHPH 181 INV dhe/ose BEKO BEHPH 240 /BEHPH 241 INV . Ne qëndrojmë prapa cilësisë së produkteve tona, prandaj, përveç garancisë bazë ligjore prej 2 vjetësh, ne ju ofrojmë një garanci të zgjatur për 3 vjet shtesë në një aplikim të detyrueshëm në www.beko5.com/ (kohëzgjatja totale e garancisë me regjistrim është 5 vjet).

Garancia e zgjatur zbatohet ekskluzivisht për kondicionerët BEKO BEHPH 120 /BEHPH 121 INV dhe/ose BEKO BEHPH 180 /BEHPH 181 INV dhe/ose BEKO BEHPH 240 /BEHPH 241 INV blerë në periudhën nga 15.07.2023 derimë 31.08.2023. Është e nevojshme të regjistrohen aparatet nëpërmjet këtij formulari jo më vonë se data 30.09.2023. Pas regjistrimit të produktit, do të merrni një konfirmim të regjistrimit në formularin PDF në emailin që keni futur gjatë regjistrimit.

Nëse keni ndonjë pyetje ose dilema në lidhje me regjistrimin, na shkruani në info-al@beko5.com dhe ne do të përgjigjemi sa më shpejtë të jetë e mundur.

KONDICIONERË BEKO
beko klima

gold guard

Lyerje ari unike anti-korrozive e avulluesit dhe kondensatorit, që mund t'i rezistojë ajrit të kripur, shiut dhe elementëve të tjerë gërryes. Në mënyrë efektive parandalon përhapjen e baktereve dhe përmirëson efikasitetin e transferimit të nxehtësisë, falë ventilatorit të arit, që ka një kënd më të vogël të kontaktit.

Përfitimi

Me avulluesin e arit dhe kondensatorin, ju mund të përmirësoni efikasitetin e ngrohjes duke përshpejtuar procesin e shkrirjes.

LIDHJA HOME WHIZ

*Kontrollimi nëpërmjet një telefoni të mençur me një ruter pa tel ose internet, kontroll i të gjithë kondicionerëve nëpërmjet internetit, kur jeni larg shtëpisë.
*Ruajtja e kushteve ideale, që të dashurit tuaj të ndihen rehat derisa të ktheheni në shtëpi.

Përfitimi

Këënaquni në një temperaturë të rehatshme, kur të ktheheni në shtëpi.

beko ac mob

ZONE FOLOW

Sensor i temperaturës me
telekomandë

Është bukur të kalosh një fundjavë në pyll. Duke luajtur kitarë para një zjarri kampi, duke treguar anekdota interesante, apo të gjuani insekte në pyll me fëmijët, dhe për të mos përmendur "dremitjen" në freskinë e pemëve me tingujt e lumit. Çdo vend në natyrë është i bukur. Për fat të keq, kur zhiva në termometër tregon se është shumë e kuqe, ose shumë blu, planet tuaja për në natyrë dështojnë. Gëzohu! Aventurën mund ta përjetoni edhe në shtëpinë tuaj. Me pak imagjinatë dhe mjetet e duhura. Për të parën do të kujdeseni vetë. Për të dytën, ne do t'ju ndihmojmë. Me ndihmën e teknologjisë ZoneFollow™.

Kondicionerët Beko me teknologjinë ZoneFollow™ regjistrojnë temperaturën rreth telekomandës, dhe kështu përshtasin rrjedhën e ajrit.

beko zone follow

ZONE FOLOW

Sensor i temperaturës me
telekomandë

Është bukur të kalosh një fundjavë në pyll. Duke luajtur kitarë para një zjarri kampi, duke treguar anekdota interesante, apo të gjuani insekte në pyll me fëmijët, dhe për të mos përmendur "dremitjen" në freskinë e pemëve me tingujt e lumit. Çdo vend në natyrë është i bukur. Për fat të keq, kur zhiva në termometër tregon se është shumë e kuqe, ose shumë blu, planet tuaja për në natyrë dështojnë. Gëzohu! Aventurën mund ta përjetoni edhe në shtëpinë tuaj. Me pak imagjinatë dhe mjetet e duhura. Për të parën do të kujdeseni vetë. Për të dytën, ne do t'ju ndihmojmë. Me ndihmën e teknologjisë ZoneFollow™.

Kondicionerët Beko me teknologjinë ZoneFollow™ regjistrojnë temperaturën rreth telekomandës, dhe kështu përshtasin rrjedhën e ajrit.

 • BEHPH 120 /BEHPH 121 INV

  Kondicioner për
  shpërndarjen e ajrit

  Beko AC

  Zbulo me shume

 • BEHPH 180/BEHPH 181 INV

  Kondicioner për
  shpërndarjen e ajrit

  Beko AC

  Zbulo me shume

 • BEHPH 240/BEHPH 241 INV

  Kondicioner për
  shpërndarjen e ajrit

  Beko AC

  Zbulo me shume

Ju lutemi plotësoni me kujdes seksionet e mëposhtme

Ju lutem fusni të dhënat e blerjes:

Foto e faturës*

Foto e ngjitëses së produktit*

Për të kompletuar rregjistrimin, ju lutem konfirmoni:

Konfirmoj që i kam lexuar Politikat e Privatësisë

I pranoj Kushtet e Garancisë

* = Seksionet e detyrueshme.


KUSHTET DHE RREGULLAT PËR GARANCINË E ZGJATUR

1. KOHËZGJATJA E GARANCISË:
1.1. Kjo garanci shtesë tregtare është e vlefshme për 3 vjet, nga data e përfundimit të periudhës ligjore prej 2 vjetësh, për mosharmonizimin e produktit me garancinë tregtare të lëshuar gjatë blerjes së produktit.
1.2. Kjo garanci shtesë tregtare jep të drejtën për riparim falas në përputhje me kushtet e specifikuara në fletën e garancisë.
1.3. Kjo garanci nuk përjashton ose ndikon në të drejtat ligjore të blerësit.
2. ZBATIMI I GARANCISË:
2.1. Kjo garanci shtesë vlen për kondicionerët BEKO të blerë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
2.2. Garancia shtesë vlen ekskluzivisht për modelet e kondicionerëve Beko.
2.3. Garancia shtesë vlen ekskluzivisht për blerjen e modeleve të kondicionerëve Beko. Është e nevojshme të regjistrohen produktet përmes këtij formulari jo më vonë se 30 ditë nga data e blerjes. Përndryshe, garancia shtesë nuk do të jetë e vlefshme, dhe blerësi do të ushtrojë vetëm të drejtat që lidhen me pajtueshmërinë e mallrave në pajtim me ligjin.
2.4. Me këtë garanci shtesë, ofruesi i garancisë merr përsipër, sipas kushteve të përcaktuara në këtë fletë garancie, t'i sigurojë blerësit një riparim falas të Produktit në rast të një defekti.
2.5. Deklarata e garancisë, për garancinë shtesë do të konsiderohet e pavlefshme nëse konstatohet se nuk është e plotë, nëse modifikohet dhe/ose përmban të dhëna të pasakta gjatë regjistrimit të produkteve.
3. SHËNIM I RËNDËSISHËM:
PRODUKTI ËSHTË MENDUAR EKSKLUZIVISHT PËR PËRDORIM SHTËPIAK.
Para instalimit dhe montimit të produktit, lexoni UDHËZIMET PËR PËRDORIMIN, INSTALIMIN DHE MONTIMIN E PAJISJES të dhënë së bashku me produktin ("Udhëzimet për përdorim"). Shërbimet që nuk përfshihen në çmimin e produktit i referohen MONTIMIT dhe LIDHJES të produktit (në periudhën e garancisë jashtë periudhës së garancisë).
Blerësi është përgjegjës për montimin dhe lidhjen e drejtë dhe profesionale e produktit.
Çdo defekt ose dëmtim i produktit, që rezulton nga montimi dhe/ose lidhja joprofesionale e produktit nuk mbulohet nga garancia e rregullt, dhe kostoja e riparimit të produktit dhe zëvendësimit të pjesëve rezervë, në këtë rast, do të përballohet plotësisht nga blerësi.
Pastroni rregullisht produktin tuaj për të parandaluar defekt të produktit, dhe kostot shtesë të riparimit për shkak të mirëmbajtjes joadekuate.
4. DEKLARATA E GARANCISË:
4.1. Ofruesi i garancisë garanton që produkti ka karakteristika teknike të deklaruara.
4.2. Produkti do të funksionojë siç duhet nëse përdoret në përputhje me qëllimin e tij të synuar dhe Udhëzimet e Përdorimit.
4.2.1. Me kërkesën e blerësit të paraqitur brenda afatit të garancisë shtesë, defekti ose mungesën e produktit do të rregullohet brenda një kohe të arsyeshme, duke marrë parasysh natyrën e mangësisë dhe produktit, pa shqetësime të konsiderueshme për blerësin.
4.2.2. Në periudhën e garancisë shtesë, afati i ruajtjes së riparimit nuk përcaktohet me ligj, dhe mund të jetë më i gjatë se afati i përcaktuar me ligj.
4.2.3. Pjesët rezerve gjatë periudhës shtesë të garancisë do të sigurohen në pajtim me rregulloret ligjore në fuqi.
4.2.4. Gjatë periudhës së garancisë shtesë, blerësi ka të drejtë për një zëvendësim të produktit vetëm në rast se aparati nuk mund të riparohet.
4.3. Kjo garanci shtesë lëshohet në pajtim me ligjet e Republikës së Shqipërisë, dhe është në pajtim me praktikën pozitive të biznesit të markës BEKO.
4.4. Vendimi ynë për të gjitha çështjet që lidhen me ankesat në lidhje me mungesat gjatë prodhimit, ose materialet e përdorura gjatë garancisë shtesë do të jetë përfundimtare dhe e detyrueshme, dhe blerësi pranon të respektojë atë vendim. Çdo pjesë e dëmtuar, e cila zëvendësohet brenda afatit të garancisë shtesë, do të bëhet pronë e prodhuesit dhe/ose importuesit..
5. KUSHTET E GARANCISË:
5.1. Vendi i riparimit:
Riparimi gjatë periudhës shtesë të garancisë kryhet në adresën e blerësit të produktit. Në rast se produkti nuk mund të riparohet në adresën e konsumatorit, produkti do të transportohet në një qendër shërbimi të autorizuar, do të riparohet dhe do të kthehet në adresën e konsumatorit.
5.2. Garancia shtesë njihet sipas kushteve të mëposhtme: 5.2.1.
blerësi ka origjinalin ose një kopje të llogarisë së shitjes me pakicë dhe këtë garanci shtesë; e cila duhet t'i jepet inspektimit të shërbimit
të autorizuar; 5.2.2. blerësi ka vepruar në pajtim me Udhëzimet e Përdorimit kur montoi produktin; 5.2.3. produkti përdoret në pajtim me Udhëzimet e Përdorimit;
5.2.4. produkti shërbehet ekskluzivisht nga një shërbim i autorizuar;
5.3.Riparimet në periudhën shtesë të garancisë:
5.3.1. Është e nevojshme të kontaktoni shërbimin "Neptun Shqipëri" 5.3.2. Para se të flisni me agjentin, blerësi duhet të përgatisë:
- Llogarinë e shitjes me pakicë
- Modelin e pajisjes
- Numrin serik të pajisjes
5.4. Riparimet pas skadimit të garancisë shtesë:
Për riparimet pas skadimit të garancisë shtesë, të cilat do të kryhen nga një shërbim i autorizuar në pajtim me kushtet dhe çmimet e secilit shërbim individual, vetëm pjesët rezervë origjinale do të montohen me një tarifë sipas listës së çmimeve të shërbimit.
5.5. Garancia shtesë nuk zbatohet në rastet e mëposhtme 5.5.1.
mosrespektimi i Udhëzimeve për Përdorim; 5.5.1.1. bllokimi i tubit përçues
; 5.5.1.2. bllokimi për shkak të
pastrimit jo adekuat (metoda e pastrimit dhe kontrollit përshkruhet në udhëzimet për përdorim); 5.5.1.3. defektet e mbinxehjes së filtrave, kondensatorëve të shkaktuar
si rezultat i pastrimit joadekuat të mirëmbajtjes-pastrimit (pastrimi i detyrueshëm - i cili nuk përfshihet në mirëmbajtje gjatë periudhës së garancisë), ose për shkak të rrjedhjes së penguar të ajrit - ventilimit të mbyllur, bllokim i tubave përçues; 5.5.1.4. bllokimi në rrjetin e tubit të furnizimit me ujë; 5.5.1.5. dëmtimi i shkaktuar si
rezultat i lidhjes së një rrjeti elektrik të papërshtatshëm, lidhja
joadekuate (fluktacioni i tensionit më shumë se ai i lejuar, lloji i papërshtatshëm ose presioni i gazit, përzierje jo standarde të gazit, transfer i llojeve tjera të gazit dhe ngjashëm.) dhe si rezultat i shtypjes joadekuate nërrjetin e ujësjellësit: 5.5.1.6. montim i pajisjes në kushte joadekuate-ambiente me lagëështi, temperaturë e lartë dhe ngjashëm..
5.5.1.7. dëmtimi i pjesëve të jashtme dhe të brendshme të pajisjes si rezultat i përdorimit të agjentëve joadekuat të pastrimit
; 5.5.1.8. dridhje e pajisjes, d.m.th. zhurma që ndodh si rezultat i montimit ose nivelimit joadekuat
; 5.5.1.9. zëvendësimi i materialeve harxhuese: p.sh. llambat, filtrat, tubat e lidhjes; 5.5.2. dëmtimi mekanik i produktit i shkaktuar nga përdorimi joadekuat dhe/ose
neglizhenca; 5.5.3. nëse produkti riparohet nga një person joprofesional dhe/ose shërbimi i paautorizuar, dhe/ose nëse montohen pjesë rezerve jo
origjinale; 5.5.4. nëse përcaktohet shkaku i defektit, dhe i cili nuk është rezultat i një gabimi të prodhuesit;
5.5.5. përdorimi i produktit për qëllime profesionale.
5.5.6. nëse blerësi nuk ka një fletë garancie dhe një llogari të shitjes me pakicë;
5.5.7. Paraqitja e zhurmës së madhe te pajisja, që është pasojë e përdorimit të rregullt të pajisjes, dhe që nuk ndikon në funksionin bazë të pajisjes;
5.5.8. Ndryshimet estetike në pajisjet, ose pjesët që rezultojnë nga përdorimi dhe harxhimi i produktit, që nuk ndikojnë drejtpërdrejt në funksionalitetin e pajisjes:
5.5.9. Në rast të dështimit të shkaktuar nga forca madhore, duke përfshirë, por pa u kufizuar në goditjet e rrufesë, përmbytjet, zjarret, tërmetet, rrymat elektrike, luhatjet e tensionit, ndërhyrjet elektromagnetike, shtypjen e pamjaftueshëm të ujit, etj.
5.5.10. Nëse klima është montuar nga një kompani që nuk është e regjistruar në regjistrin e Ministrisë së Mbrojtjes së Mjedisit dhe Energjetikës, dhe nuk ka vendim të formës së prerë nga Ministria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Energjetikës.
5.5.11. Dëmtimi i tubit të kondensatorit, dëmtimi i avulluesit dhe dëmtime të tjera të shkaktuara nga korrozioni për shkak të motit.
6. ÇFARË NUK MBULOHET NGA GARANCIA SHTESË:
6.1. Çdo defekt i shkaktuar nga montimi joprofesional dhe/ose lidhja e produktit.
6.2. Të gjitha defektet që kanë ndodhur si rezultat i mirëmbajtjes joadekuate të produktit, në kundërshtim me dispozitat e kësaj flete garancie, si dhe udhëzimet për përdorim, në pjesën që lidhet me pastrimin dhe mirëmbajtjen, si dhe shënimet për përdorim dhe paralajmërimet e përshkruara nga prodhuesi.
6.3. Pastrimi dhe mirëmbajtja e produktit, e cila parashikohet në udhëzimin e përdorimit, dhe është pjesë e pastrimit të rregullt ose periodik të produktit, është përgjegjësi e blerësit.
6.4. Të gjitha rastet e përmendura në pikën 5.5. të kësaj flete garancie..
7. KUSHTET E GARANCISË PËR KONDICIONERËT
7.1.Garancia shtesë e kondicionerit, është e vlefshme me kusht që montimi i kondicionerit të jetë kryer nga një kompani dhe/ose një kompani, dhe kondicioneri është porositur nga një kompani dhe/ose një kompani e regjistruar në regjistrin e Ministrisë së Mbrojtjes së Mjedisit dhe Energjetikës, dhe ka një vendim të formës së prerë nga Ministria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Energjetikës, për të kryer punimet e mbledhjes, testimit të rrjedhjes, montimit dhe mirëmbajtjes, ose servisimin e pajisjeve dhe pajisjeve për ftohje dhe kondicionim të ajrit, që përmbajnë substanca të kontrolluara, ose gazra serrë të fluorizuar ose varen prej tyre, të cilat e konfirmojnë atë me nënshkrimin dhe vulën e tyre në vendin e përcaktuar në fletën e garancisë. Montimi i kondicionerit nga një servis/montues i profesional dhe i certifikuar paguhet nga blerësi përfundimtar.
7.1.1. Pajisja nënkupton një njësi të brendshme dhe të jashtme, që korrespondojnë me njëra-tjetrën në aspektin e modelit dhe fuqisë.
7.2. Shërbimet e konfigurimit, pastrimit të rregullt, instalimit dhe lëshimit në përdorim nuk i nënshtrohen garancisë dhe servisit/monstuesit, gjithashtu do të ngarkojë pronarin e pajisjes për këto shërbime, sipas listës së tyre të çmimeve.
7.3. Garancia shtesë nuk mbulon materialin e përdorur kur montoni pajisjen (tuba, mbajtëit, etj.), lidhja joadekuate me energji elektrike, si dhe lidhja me furnizim me energji elektrike me tension ose frekuencë të gabuar..

KONDICIONERË BEKO

Ugradbena i samostojeća perilica posuđa


Copyright © 2023. www.beko5.com